:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: โครงการจัดกิจกรรมดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมรับฟังการบรรยาย ตามโครงการจัดกิจกรรมดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลทากาศ โดยมี นางสาวดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริหารองค์กรด้วยความสุจริตและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบ กติกา และการดำเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร