:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 28 ต.ค. 65
2 ใบยืม/ใบขอรับการสนับสนุนพัสดุ 28 ต.ค. 65
3 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ก.ย. 65