:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
กองการศึกษา
นายจำเริญ ธัญญะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนันท์นภัส เจอกาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางภัทธานุช ธรรมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
คนงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ
นางนัฐพร บุญมากาศ
ครู
นางพิศมัย จันทร์กล้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวนก บุตร์ดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
นางธัญญา เป็งกาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวธมลวรรณ หล้ากาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวโศภิต ปุกปิงกาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ
นางจินตนา รัตนแจ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางประไพ กาศมะคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
-ว่าง-
ครู ผู้ช่วย
-ว่าง-
ครู ผู้ช่วย
นางสาวอัมพิกา สิทธิรักษ์
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)
นางสาวจิราภรณ์ อุตมะโน
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยวรรณ ไชยวงค์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
(กลุ่มการเงิน/บัญชี/พัสดุ)
นายสมพร คำมากาศ
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)