:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุทัศน์ สารกาศ
กำนันตำบลทากาศ
นายอภิวัชร หงษ์เทศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ
นางสาวมิรดา วรรณตุง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ
นายพรชัย ปันกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีป้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทาขุมเงิน
นายบุญส่ง ธิกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะริมน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลทาขุมเงิน